Yüzde On Başarı Durumu Belirleme İlkeleri

Öğrencinin yarıyıl/yılda alması gereken asgari ders hesaplanırken;

  1.  Yarıyıl/yılda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler dâhil edilir.
  2.  İlgili yarıyıl/yılda muaf olduğu dersler dâhil edilir.
  3.  Üst yarıyıl/yıldan aldığı dersler dâhil edilmez.

     Sınıf Listesi Oluşturulması

(1) Yüzde on sınıf listesi hazırlanırken aşağıda belirtilen öğrenciler sınıf listelerine dâhil edilmez;

a) Hazırlık sınıfı öğrencileri,

b) İlgili yarıyıl/yılda kayıt donduran öğrenciler,

c) Çift Anadal/Yan Dal Programı öğrencileri (Çift Anadal/Yan Dal yaptıkları bölümlerde),

ç) Erasmus/Farabi/Mevlana/Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler,

d) Sınıf mevcudunun beşin (5) altında olması hâlinde, not ortalaması 3,00 ve üstü olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci lerden, listede yer alan ilk öğrenci yüzde ondan faydalanır.

Sınıf Listesine Eklenen Ancak Değerlendirmeye Giremeyecek Öğrenciler

(1) Yüzde on değerlendirmesinde sınıf listesine eklenen; ancak yüzde on kontenjanından faydalanamayacak öğrenciler:

a) Üniversite Senatosunca ilgili yarıyıl/yıl için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler,

b) İlgili yarıyıl/yılda alması gereken derslerin tamamını alamamış olanlar,

c) Normal öğrenim süresini tamamlamış olanlar,

ç) İlgili yarıyıl/yıl için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerden 6 AKTS veya daha fazla dersten muafiyeti olan öğrenciler,

d) İlgili dönemde tekrar olarak aldığı dersi bulunan öğrenciler.

Değerlendirmeye Girecek Öğrenciler

(1) Başarı sıralaması, ilgili bölüme kayıtlı öğrenciler arasından öğrencinin eğitim gördüğü döneme göre yapılır ve aşağıdaki şartlar aranır:

a) Öğrencinin, geçmiş dönemler de dâhil olmak üzere en son öğrenim gördüğü dönem itibariyle bölümün Senatoca onaylanmış müfredatında yer alan dersleri almış olması gerekir.

b) Değerlendirmenin yapıldığı dönemde aldığı dersler, öğrencinin ilgili döneme ilişkin ders yükünden az olamaz. Herhangi bir nedenle ilgili dönemde en fazla 5 AKTS’lik muafiyeti olan öğrenciler değerlendirmeye dâhil edilir.

c) İlgili dönemdeki öğrencilerin gruplara ayrılması durumunda her grup için ayrı ayrı değerlendirme yapılmaz, toplam öğrenci sayısı dikkate alınır.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçişle gelip en az bir dönem öğrenim gören öğrenciler de intibak ettirilen yarıyıla göre değerlendirmeye alınırlar.

d) Daha üst dönem öğrencisi olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alanlar değerlendirmeye alınmaz.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler de yukarıdaki şartlar dâhilinde Türk öğrenciler ile birlikte değerlendirmeye alınır.

f) Üst yarıyıl/yıldan alınıp başarılı olunan dersler, ait oldukları yarıyılda hesaplamaya katılırlar. Üst yarıyıl/yıldan alınan ve başarısız olunan ders ilgili dönem yüzde on listesine girmesine engel teşkil etmez, fakat başarısız olunan dersin bulunduğu dönemde öğrenci yüzde on değerlendirmeye alınmaz.

Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Tespiti

Yedinci maddeye göre oluşturulan listedeki öğrencilerin ilgili dönemdeki dönem not ortalamasına göre yapılan sıralamada, ilk yüzde on içerisinde olan öğrenciler belirlenir. Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrenciler de yüzde ona girer.

Süre

Güz yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi, bahar yarıyılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu öğrenim ücreti iadesi bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

Bahar yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesinden itibaren bir ay içerisinde tespit edilir ve bu öğrencilerin öğrenim ücretleri, takip eden güz yarıyılı başlamadan önce iade edilir.

Erasmus/Farabi/Mevlana/Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer üniversitelere öğrenci gönderen sınıfların işlemleri en geç güz yarıyılında Nisan ayı, bahar yarıyılında ise Ekim ayı sonuna kadar yapılır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.

Uygulama

Hazırlanan yüzde on listeleri birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir hafta içinde ilan edilir.

Yüzde on uygulamasından yararlanacak öğrencilerin kontenjanı, değerlendirmeye esas öğrenci sayısının yüzde onu alınarak tespit edilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki iki sayı 0-49 arası ise alta, 50-99 arası ise üste yuvarlanır.

Hesaplanan yarıyıl/yıl ortalamasına göre ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar öğrenci tespit edilir. Yüzde ona giren son öğrencinin ortalaması ile aynı ortalamaya sahip olan öğrenciler kontenjan sınırlaması olmadan listeye dâhil edilir.

Buna göre, yüzde on dilimine giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ilgili bölümün gündüz öğrenim gören (birinci öğretim) öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

İtiraz, Süresi ve Merci

Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra, itirazı olan öğrenciler 5 iş günü içerisinde fakülte/yüksekokuluna yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular 15 gün içerisinde birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulunca verilen karar kesindir.

İtiraz süresi bittikten sonra bildirilen not ve not düzeltmeleri dikkate alınmaz.

29 Mayıs 2019
4.582 kez görüntülendi