Ortalama İle Yatay Geçiş İlkeleri

Başvuru

(1) Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuruları Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Değerlendirme

(1) Yatay geçiş başvuruları uygunluk açısından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İntibak işlemleri akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yatay geçiş işlemleri akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Yatay geçiş başvurularında öğrenci öncelikle varsa transkriptinde yer alan yüzlük notu, yüzlük notu yoksa dörtlük sistemdeki notunu beyan etmek zorundadır. Dörtlük sistemde beyan edilen notlar değerlendirme aşamasında YÖK dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme dönüştürülür.

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilme işlemleri;

a) Kurum içi aynı puan türünden programlara yatay geçiş başvuruları öğrencinin genel not ortalamasının %50’si ve merkezi yerleştirme puanının %50’si dikkate alınarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

b) Kurum içi farklı puan türünden programlara yatay geçiş başvuruları öğrencinin genel not ortalamasının %40’ı ve merkezi yerleştirme puanının %60’ı esas alınarak başarı puanları hesaplanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır.

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ve ya Meslek Yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, ÖSS/LYS puan şartı aranmaksızın genel not ortalamasına göre yerleştirme yapılır.

ç) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır.

[((Adayın ÖSYM Puanı/SAMU Programlarına adayın giriş yılındaki taban puanı) X

50) + ((Adayın Gano’su/4) X 50) ]

İlan

(1) Samsun Üniversitesinin bünyesindeki diploma programları için belirlenen yatay geçiş kontenjanları, başvuru şartları, başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu ve Samsun Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.

(2) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(3) Başvurusu olan tüm adayların, değerlendirmede esas alınan başarı puanlarına göre sıralanmış isim listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir.

30 Mayıs 2019
8.711 kez görüntülendi