Samsun Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklikler

 

  • Seçmeli Derslerin Açılabilme Sınırı 15 Öğrenciden 12 Öğrenciye Düşmüştür.

 

MADDE 10 –7) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının en az 12 olması gerekir. Daha az sayıda öğrenci ile seçmeli derslerin açılabilmesine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(8) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her bir şubedeki öğrenci sayısının zorunlu derslerde en az 40 ve seçmeli derslerde ise en az 12 olması gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az sayıda öğrenci ile şube açılabilmesine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

  • Derslere devam esasları değiştirilmiştir. Dönem sonu ortalaması 2.00 ‘nin altında olan öğrenciye devam zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 15 – 1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine; ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders veya uygulamaların o dönemdeki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılırlar. Ancak; bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil; toplam devamsızlık süresi, bir dersin o dönemdeki toplam saatinin % 50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretli ve veya raporlu olunan süreler, devamsızlıktan sayılır.

(2) Bir dersin devam şartının yerine getirilmesine rağmen başarısızlık sonucu tekrar alınması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

  1. a) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’nın altında ise derse devam zorunludur.
  2. b) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’nin üstünde ise derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumdaki öğrencilerin dönem içi çalışmalarına ( ödev, proje, kısa sınav vb) katılması zorunludur.
  • Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı getirilmiştir.

 

MADDE 23 – (1) Sınav döneminde izinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle; dönem içi ve dönem sonu sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır.

  • Mezuniyet sınav hakkı tek dersten iki derse çıkartılmıştır.

MADDE 24– (1) Mezuniyetleri için iki dersi kalan öğrenciler, dersin akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak iki ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda iki ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. İki ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. İki dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar; ancak stajlarını tamamlayıp; başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

  • Geçme not harf aralıklarında herhangi bir değişiklik olmadan harf tanımlamaları değişmiştir.
Notlar ve İşaretler

MADDE 30 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (FF) ve (FD) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) GR: Sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.

(2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 19 uncu madde hükümlerinde belirtilen süre ve şartlar içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

b) E: Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

c) DZ: Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine göre derslere devam şartını sağlamayan öğrencilere verilen nottur.

ç) KM: Önceki dönemlerde devam şartı yerine getirilmiş olup, müfredattan kaldırılan derslere verilecek nottur.

d) GB: Kredisiz derslerdeki başarı notudur.

e) GZ: Kredisiz derslerdeki başarısızlık notudur.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gibidir:

 100’lük  Başarı Notu Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
60-69 DC 1.50
50-59 DD 1.00
30-49 FD 0.50
00-29 FF 0.00
GR 0.00

 

 

 

   
  • Diploma almaya hak kazanan öğrencilere verilecek başarı belgesi onur ve yüksek onur öğrencisi olarak güncellenmiştir.

MADDE 31 – (3) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda GANO’su  3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi,  3.50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde belirtilir.

YÖNETMELİĞİN TAM METNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ağustos 2020
1.363 kez görüntülendi